تلفن : 1 - 30 43 42 32 – 044
آدرس: اروميه کيلومتر 5 جاده مهاباد - شرکت نوشين شهد اروميه

کانال سلامتکده : farteb@